เชิญชวนผู้สนใจการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพทุกท่านเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของท่านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมของเรื่องเล่าเกี่ยวกับการวิจัยสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ  เช่น การได้มาซึ่งโจทย์วิจัย เทคนิควิธีการวิจัย ผลการวิจัย การนำงานวิจัยไปใช้ การเผยแพร่งานวิจัย การสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัย พบกันที่http://healthpromotionresearchc.gotoknow.org

อุมาพร ปุญญโสพรรณ