ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วยการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

วิทยาลัยฯให้สิทธิ์สถานศึกษาในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโควตา ประเภทเรียนดี โดยสถานศึกษาพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้

                -  เป็นผู้กำลังศึกษาในชั้น ปวช.3 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (นับจนถึงสิ้นภาคเรียนที่ 1/2552)

                - มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมและมารยาทอันดีงาม

                -   มีบุคลิกไม่ขัดต่อวิชาชีพที่จะเข้าศึกษา

โดยขอให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้

                    1.  สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสถานศึกษาตามสาขาวิชา และจำนวนที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรพร้อมใบสมัคร และหลักฐานของนักเรียนไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ภายในวันที่  20  มกราคม พ.ศ. 2553

                    2.  สถานศึกษาแจ้งย้ำนักเรียนที่ได้รับพิจารณาเป็นนักเรียนโควตา ตามรายชื่อที่สถานศึกษาเสนอไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าสมัคร 50 บาท ในวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2553 เวลา 08.30 14.00 น. ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ในการนี้หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ