ขอให้สถานศึกษาพิจารณาเค้าโครงงาน  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมอีกครั้ง ว่าเป็นไปตามประเด็นที่กำหนดหรือไม่   หากบกพร่องขอให้แก้ไขโดยด่วนก่อนลงมือปฏิบัติงาน