ปรัชญา

                      มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกำลังคนที่มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสำนึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

          วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นชุมชนวิชาการที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อปวงชน เป็นศูนย์กลางในการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและภูมิภาค

 

       พันธกิจ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีพันธกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ กำหนด พันธกิจไว้ 6 ประการ ดังนี้
     1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้เรียนเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้ในสรรพวิทยามีคุณธรรม โดยเน้นความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
     2. ทำการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยการทำวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อยังประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     3. ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
     4. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ด้วยการให้ความรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อชี้นำท้องถิ่นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
     5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของภูมิภาคและของชาติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิ่งดีงามและ เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
     6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เป็นครูที่มีความรู้ดีและคุณธรรมสูง

 

ภารกิจ

1.ให้การศึกษาวิชาการในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2.ทำการวิจัย

3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4.ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6.ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู