ชีวเกษมที่เบิกฟ้าธรรมาศรม


การฝึกฝนพัฒนาตนของผู้สนใจใฝ่ธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม กระทำกิจหน้าที่เพื่อเกื้อประโยชน์สุขแก่พหุชน

            เบิกฟ้าธรรมาศรม พุทธภาวนาสถาน สถานที่เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา “เปิดประตูใจ”  การบำเพ็ญเพียรเพื่อกิจจำเริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ได้มีการปฏิบัติสืบเนื่องเป็นประจำทุกเดือนมากว่า ๑๐ ปี และเป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยสาระตามนัยยะแห่งพุทธธรรม สร้างพุทธเกษตร ธรรมเกษตร สังฆเกษตรให้ก่อเกิดในใจของนรชนได้มีขึ้นในสังคม จึงเป็นที่ฝึกฝนพัฒนาตนของผู้สนใจใฝ่ธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม กระทำกิจหน้าที่เพื่อเกื้อประโยชน์สุขแก่พหุชน  

        

 พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน ณ ใต้ร่มหมู่แมกไม้

 

            เบิกฟ้าธรรมาศรม อยู่ในเขตบ้านเขาธง เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ( ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ  เพียง  ๘๐๐ เมตร )  ทัศนียภาพรายล้อมสลับซับซ้อนด้วยเทือกขุนเขาอุดมด้วยมวลแมกไม้นานาพรรณ ที่เติบโตงอกงามคลี่ดอกส่งกลิ่นหอบอบอวลใจในธรรมชาติ สัปปายะเหมาะอย่างยิ่งแก่การพักของผู้เหนื่อยล้า ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ฝึกเรียนรู้ตนปรารถนาการปฏิบัติภาวนาอย่างแท้จริง ให้ได้พบถึงความสุขสมบูรณ์ของชีวิต

 เดินรับอรุณ กิจกรรมภาวนายามเช้า

 

            สถานที่แห่งนี้จึงมีคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างกิจอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิต เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมจำเริญสติภาวนาตน  บางครั้งเมื่อมีผู้คนเดินทางมามาก   ทำให้เสนาสนะไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้มาเยือนในการใช้พื้นที่ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน  และการใช้เป็นที่พักค้างรวมของคฤหัสถ์ฝ่ายชาย ครั้งอดีตปรากฏว่า พุทธศาสนิกชนนิยมจัดสร้าง  หอธรรม  โรงฟังธรรมขึ้น  เพื่อเป็นที่ประชุมฟังพระธรรมเทศนา หรือสนทนาธรรม (ธรรมสากัจฉา) เพื่อจรรโลงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังใช้ให้บังเกิดประโยชน์อันอเนกประสงค์ต่อการบำเพ็ญบุญกิริยา และปฏิบัติธรรมจำเริญสติภาวนา เรียกว่า “ธรรมศาลา”

 ทำวัตรเย็น กลางลานหินโค้ง

 

            คณะกรรมการฯ และคณะผู้ดำเนินงานได้มีมติที่จะจัดสร้างอาคาร  “ธรรมศาลา”  ขนาดย่อมให้เป็นอาคาเอนกประสงค์   เพื่อเกื้อกูลต่อกิจภาวนา  ใช้เป็นที่ในการฟังธรรม บำเพ็ญบุญกิริยา ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาร่วมกัน ตลอดถึงเป็นที่พักค้างรวมของคฤหัสถ์ชาย ในการนี้ได้ดำริจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น และรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธากรุณา  เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคาร “ธรรมศาลา” นี้ และการจัดให้มีกองทุนเพื่อเอื้อเฟื้อแก่ผู้เข้าการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาที่มีเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนค่าอาหาร และที่พักตลอดการอยู่ปฏิบัติภาวนาที่เบิกฟ้าธรรมาศรม ผู้เข้าการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา แต่ละครั้งประกอบด้วย พระภิกษุสามเณร แม่ชี และผู้สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรมมีเป็นจำนวนมาก

.

รูปปั้นนูน : พระภิกษุปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา หน้าประตูทางเข้าเบิกฟ้าธรรมาศรม
(งานศิลปะแนวภาวนา : ศิลปิน นายดี ช่างหม้อ)

.

กำหนดการ 

สัปดาห์มาฆบูชาจำเริญสติภาวนา 

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

      ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเปิดประตูใจ ครั้งที่ ๑๓๑ ที่สำนักปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม

วันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 

       เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคี

(เพื่อระดมกองทุนในการก่อสร้าง อาคาร “ธรรมศาลา” และจัดกองทุนเอื้อเฟื้อผู้เข้ารับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรม)

.
.

จึงขอเรียนแจ้งข่าวบุญกุศลนี้ให้สาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างสุขภาวะสาธารณะแก่สังคม                                                                 

ด้วยความจำเริญในธรรม
คณะกรรมการดำเนินงาน เบิกฟ้าธรรมาศรม

..

 ------------------------------------------------
ติดต่อ :

อาจารย์ปรีชา ก้อนทอง   ร้านเบิกม่านเพื่อสุขภาวะ โทรศัพท์   ๐๒ ๘๘๙ ๒๘๒๘, ๐๒ ๘๘๙ ๓๑๒๐, ๐๘ ๙๙๘๒ ๘๓๕๙
อาจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์   โทรศัพท์   ๐๘ ๖๖๗๐ ๒๙๗๒
โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ โทรศัพท์  ๐๒ ๘๘๙ ๖๙๔๑, ๐๘ ๖๓๓๖ ๘๐๗๐, ๐๘ ๕๑๕๒ ๓๐๐๐

 

      
                                     คลิ๊กเพื่อทำการ download กิจกรรม "เปิดประตูใจ" ประจำปี ๒๕๕๓

..

กิจกรรม ศิลปะเพื่อการภาวนาและพัฒนาศักยภาพ  ๒๘-๓๐ มกราคม ๕๓ นำทีม โดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์  ณ สำนักปฏิบัติธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมได้เลยค่ะ)

หมายเลขบันทึก: 325810เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2010 10:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)
พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)
  • ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างธรรมศาลา
  • ขอให้เป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรม

ผมยกร่างกิจกรรม ศิลปะเพื่อการภาวนาและพัฒนาศักยภาพ มาให้ให้ด้วยแล้วนะครับอาจารย์ณัฐพัชร์และทุกท่าน โดยหลักการและกิจกรรมหลักๆก็คงจะเป็นไปตามกำหนดการ แต่ในรายละเอียดนั้นอาจจะมีปรับลดไปบ้างนะครับ  

อนุโมทนากับข่าวสารดีๆค่ะ

คิดถึงนะคะ

สาธุ ค่ะ พระคุณเจ้า พระมหาแล ขำสุข (อาสโย)

 

ขอบพระคุณค่ะ ท่านอาจารย์วิรัตน์ ประเดี๋ยวจะขอนำไปโพสไว้ในบันทึกนะค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณณัฐรดา

  • สาธุ ค่ะ
  • คิดถึงเช่นกันค่ะ แอบไปเห็นภาพสีน้ำของดอกอัญชันที่บันทึกของอาจารย์ ดร.วิรัตน์ ค่ะ สวยมากๆ

                   

                     

นำผลงานแนวศิลปะภาวนา ของ นายดี ช่างหม้อ มาให้ชมกันค่ะ จากส่วนหนึ่งของห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพี่ณัฐ

บรรยากาศสงบ นะคะ เป็นช่วงเวลาพิเศษในช่วงปีใหม่จริงๆค่ะ

สุข สงบ ดั่งใจปรารถนานะคะ

สวัสดีค่ะ คุณน้องpoo

  • สนใจในกิจกรรมช่วงไหนก็เชิญเลยนะค่ะ
  • ขอให้คุณpooมีความสุข สงบ ในทุกช่วงชีวิตเช่นกันนะค่ะ ..

สวัสดีค่ะอาจารย์ณัฐพัชร์
เมื่อครั้งที่ไปร้านเบิกม่าน พี่อาจารย์วิรัตน์ได้คุยถึงสำนักปฏิบัตธรรมเบิกฟ้าธรรมาศรม ให้ฟังด้วยค่ะ

ในใจก็อยากไป แต่ด้วยมีภาระหน้าที่การงานและครอบครัว ยังไม่อาจจะปล่อยวางได้ทั้งหมด 

วันที่ 30 มกราคม เดินทางไปกาญจนบุรี ขากลับถ้ามีเวลา จะไปเยี่ยมค่ะ

แต่ยังไม่ทราบว่าจะหาทางเข้าสำนักฯถูกหรือเปล่าค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูจุฑารัตน์

  • ถ้าว่างแวะไปที่สำนักฯ ได้เชิญเลยนะค่ะ ...

         

อยากทราบว่าถ้าต้องการจะร่วมสมทบทุนสร้างธรรมศาลา ทำได้อย่างไรครับ

สามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้หรือไม่ ขอฝากอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะ คุณ otto : ตอนนี้เท่าที่ทราบว่ามี บ/ช อยู่นะค่ะ แต่ยังไม่ทราบในรายละเอียดค่ะ แล้วจะสอบถามให้นะค่ะ แต่ถ้าไม่ทันช่วงนี้อย่างไรก้อยังร่วมสมทบทุนได้ตลอดเวลานะค่ะ ขออนุโมทนาบุญคุณ otto ด้วยนะค่ะ ..

ชอบจัง จะหาโอกาสไปเยี่ยมชม สิ่งดีๆ

สวัสดีค่ะ คุณปันสุขภาพ  ถ้ามีโอกาสแวะไปจำเริญสติภาวนานะค่ะ ขออนุโมทนาล่วงหน้าค่ะ =)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในสถานที่บุญแห่งนี้นะคะ  สาธุคะ

Ps. สถานที่สวยมาก บรรยากาศสัปปายะมากเลยคะ  

สาธุค่ะคุณ Temmy ^^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท