หนังสือ"ศัพท์ปฎิรูปการศึกษาที่ควรรู้"เปิดตัวแล้ว

      วันนี้ผมได้รับหนังสือ "ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้" ที่ผมเขียนให้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ตีพิมพ์จำหน่าย  ก็อยากถือโอกาสแนะนำหนังสือเล่มนี้ที่เพิ่งเริ่มเปิดตัววันนี้             

      ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ ผมหวังให้เป็นตัวช่วยสำหรับบุคคลในสังคม โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น รวมทั้ง ต้องการให้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลในวงการศึกษาที่อาจตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาไม่ทันในบางเรื่องด้วย
              ผมได้คัดสรรศัพท์สำคัญซึ่งคิดว่าบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาจำเป็นต้องรับรู้  โดยจัดเรียงตามลำดับพยัญชนะ พยายามอธิบายศัพท์แต่ละคำให้สั้นกระชับและเข้าใจง่ายที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านคุ้นชินและเกิดความมั่นใจว่ามีความรู้เรื่องการศึกษาเป็นเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมเสวนากับบุคคลอื่นให้เกิดความก้าวหน้าในวงวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
 

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

                หมายถึงการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ    การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  ซึ่งตามแนวปฏิรูปการศึกษามีหลักในการจัดการศึกษาสำคัญคือ การจัดการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล (Education for all) และคนทั้งมวลต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for education)
 

การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)

                หมายถึง  การศึกษาที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคลโดยไม่ต้องอาศัยระบบใด ๆ ทั้งสิ้น
เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์  จากครอบครัว   จากชุมชน

จากสื่อมวลชน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพของชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

การศึกษานอกระบบ (Non-Formal Education)

                หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย       รูปแบบ     วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล   ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา   โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

คนโง่
IP: xxx.174.148.172
เขียนเมื่อ 

อยากได้ประโยคที่มีคำที่ใช้ในวงการศึกษาอ่ะคร่า

จาทามรายงาน