ถ้าเข้าดูเวบไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง ตลอดจนผลจากข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประเด็น Hot ที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ การรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549 โดยเฉพาะที่มข. หลังการดำเนินการเรื่องโควต้าที่ใช้ผล ad กลาง และผล ad กลางของสกอ. ที่ก่อให้เกิดการได้จำนวนนักศึกษาไม่ครบตามแผนที่วางไว้