การดำเนินงาน

ทีมงาน pcuทุ่งรี ขอป่าวประกาศ วันศุกร์ที่ 2 มิย.2549 เวลา 09.00-12.00 น.จะมีการทำ
ประชาคมสุขภาพกันค่ะ ก็มีผู้เกี่ยวข้องที่เชิญมาร่วมทำประชาคมกัน ประมาณ 20-25 คน อันได้แก่ ตัวแทน
ประชาชนเขตละ 1 คน อสม.เขตละ 1 คน ประธานเขตทั้ง 5 เขต เจ้าหน้าที่จากเทศบาลและอนามัยตำบล
คอหงส์  ตอนนี้วางแผนงานติดต่อเชิญครบทุกคนแล้ว ทีมงานทุ่งรีก็เตรียมตัวเองและข้อมูลเพื่อร่วมทำประชาคม
ให้สำเร็จลุล่วงโดยแบ่งความรับผิดชอบกันตามถนัด พี่ณีต หัวหน้าทีมไปติดต่อเชิญผู้เข้าร่วมต่างๆ เตรียมยืมงบ
ประมาณตามโครงการมาทดรองจ่าย เรียกประชุมทีมคุยConceptกัน  พี่นิตรับไปทำแผนที่ชุมชนเพื่อเอามา
ลงการกระจายของปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชนนำเสนอให้ผู้ที่มาร่วมทำประชาคมได้ทราบและติดต่ออาหารว่าง
โดยเน้นสนับสนุนร้านค้าในชุมชน  แมวรับทำกลุ่มสัมพันธ์  เตรียมเอกสารหลักฐานคู่จ่าย เตรียมจดหมายเชิญต่างๆ
รับลงทะเบียน  แอ๊ดรับเตรียมเรื่องการบันทึกและสรุปรายงานการทำประชาคม นัองป้อมรับเป็น Moderater
ผลออกมายังไงค่อยมาเล่าให้ฟังนะ

         ทำแล้วได้รับการตอบรับและรับทราบความต้องการของขุมชนมาพอสมควรส่วนใหญ่ต้องการการส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ซึ่งยังขาดสถานที่และแกนนำ ไว้จะเอาเนื้อหาที่สำคัญมาลงให้อ่านนะคะและจากข้อคิดเห็นวันนั้นก็ได้นัดหมายกันเข้าทำกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยHT DM มะเร็งเต้านมในชุมชนท่งรี ทั้ง 5 เขต และ สรุปปิดท้ายทุกเขตที่ศูนย์อีก 1 วัน รวมทั้งสิ้นวันศุกร์ครึ่งวันเช้า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน เริ่ม 16 มิถุนายน 2549  ขออนุญาตไปจัดกิจกรรมที่สวนสายน้ำ 2 วันนะคะแล้วจะมาเล่าต่อคะ