ตำแหน่งวิชาการเพื่ออาจารย์ของสถาบัน โดยอ.สุกรี หลังปูเต๊ะ

ตำแหน่งวิชาการ คือ อาจารย์. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

อาจารย์ที่จะขอตำแหน่งได้ มี 2 ประเภท คือ อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ

วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ มีสอง คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ

วิธีปกติ ต้องมี

1)อายุงานก่อนขอตำแหน่ง ผศ. ดังนี้ อ.ที่จบป.ตรีทำงานมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี, ป.โท 5 ปี, เอก 2 ปี  จะเป็นรองศาสตราจารย์ ต้องเป็น ผศ. มาแล้ว 3 ปี และจะเป็น ศ. ได้ต้องเป็น รศ. มาแล้ว 2 ปี

2) มีการประเมินผลการสอนในระดับดี คือ

 ผศ. มีชั่วโมงสอน , มีความชำนาญในการสอน,มีเอกสารประกอบการสอน

 รศ. ต้องมีชั่วโมงสอน มีความชำนาญพิเศษ และมีเอกสารคำสอน

 ศ. มีชั่วโมงสอน มีความเชี่ยวชาญในการสอน ,มีผลงานพิเศษ

3) ผลงานวิชาการ

ผศ. ต้องมีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น,  และจะต้องมีงานแต่ง เรียบเรียง แปลตำราหรือหนังสือ หรือบทความวิชาการที่อยู่คุณภาพดี

รศ. ต้องมีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น,  และจะต้องมีงานแต่ง เรียบเรียง แปลตำราหรือหนังสือ หรือบทความวิชาการที่อยู่คุณภาพดี

ศ. ต้องมีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีมาก,  และจะต้องมีงานแต่ง เรียบเรียง แปลตำราหรือหนังสือ หรือบทความวิชาการที่อยู่คุณภาพดีมาก

การมีส่วนร่วมในงานวิชาการ งานวิจัยเดียว ต้องเป็นนักวิชาหลัก และมีส่วนเกินห้าสิบเปอร์เซนต์

หากเป็นชุด จะต้องเป็นผู้วิจัยหลักในบางโครงการ และมีส่วนเกินห้าสิบเปอร์เซนต์

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการสอนต้องมีการถ่ายสำเนาเย็บเล่ม , เอกสารคำสอนต้องตีพิมพ์หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม, ตำราต้องตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์และใช้ในการสอนแล้วและเผยแพร่มาแล้วหนึ่งปีการศึกษา

งานวิจัย ต้องตีพิมพ์ในรูปผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ,อิเล็กทรอนิกส์, หนังสือรวมงานวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งได้รับการเชิญและมีกองบก.

หรือมีการเสนอเอกสารในเวทีประชุมวิชาการเพื่อ processding /cd-rom

การขอตำแหน่งด้วยวิธีพิเศษ

มีวิธีการเดียวกัน

ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ.เสนอถึงสาขาวิชา พร้อมเอกสารการขอเสนอ สาขาวิชาเสนอต่อคณะ คณะเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน (ซึ่งตั้งโดยสถาสถาบัน โดยมีประธานเป็นตำแหน่ง ศ. ที่รับรองโดย สกอ. ในวันที่ สถาบันเรามี 6 ท่านครอบคลุมทุกสาขาวิชาแล้ว ) พิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยมี 1 ในกรรมการหกท่านเป็นประธาน และมีกรรมการจากภายนอกเป็นกรรมการ และกรรมการจะต้องประชุมพิจารณาพร้อมกันและลงมติ และจะส่งผลกลับไปยัง กรรมการของวิทยาลัย เข้าสภาวิทยาลัย และส่งไปยังอธิการบดี แต่งตั้ง และแจ้งยังคณะๆแจ้งให้สาขาวิชาๆ แจ้งให้อาจารย์

ค่าตำแหน่งวิชาการ

ผศ. = 10,000 บาท

รศ. = 20,000 บาท

ศ. = 30,000 บาท

ตำแหน่งวิชาการเหล่านี้ มีผลทั้งตัวของอาจารย์เอง สาขาวิชา คณะ สถาบัน และประชาชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อย่างนี้แหละ! จารุวัจน์ความเห็น (1)

Mada Pth
IP: xxx.173.183.107
เขียนเมื่อ 

ขอให้ทางคณะศิลป์ฯ และมอย.ในภาพรวม มีบุคคลากรในตำแหน่งวิชาการให้มากๆ แต่มี.....จุดจุดจุด.....จ่ายไหมหนอ!

ตำแหน่งวิชาการก็เป็นหลักประกันว่ามีคุณภาพอีกระดับหนึ่ง

สู้ต่อไปนะ มอย.