บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศฯ เขตพื้นที่การศึกษา : สุธรรม ธรรมรัฐกานต์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา

    คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา  มีผลมาจาก พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 20  วรรคสี่  กำหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล การบริหารและการดำเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา  กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ จำนวนเก้าคน  ประกอบด้วยผู้อำนวยการสพท.  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  จำนวนหนึ่งคน  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จำนวนหนึ่งคน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน  และหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ  เป็นกรรมการและเลขานุการ

     การดำเนินงานในส่วนของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย

     1. นายอุทิศ  ภูมิชัย          ผอ.สพท.                                         ประธานกรรมการ
     2. นายโกวิท  ศรีด่าน        ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ           กรรมการ
     3. นายวรายุทธ์  พัฒนาศิริรักษ์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน     กรรมการ
     4. นายปรีดา  บุญแสง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
     5. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
     6. นายสากล  ขวัญทอง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
     7. นายอำพน  เหล่าพราหมณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
     8. นายวรรณะ  วงศ์สวัสดิ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
     9. นายสุรชัย  ทับจันทร์          หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ                        กรรมการ/เลขานุการ


     บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

 บทบาทหน้าที่

 แนวทางการดำเนินงาน

 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม
    ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและ
    การดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
    สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

 

1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
      บริหารและการดำเนินการของหน่วย
      งานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
      พื้นที่การศึกษา
1.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
      การกำหนดแนวทางในการติดตาม
      ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
      บริหารและการดำเนินการของหน่วย
      งานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
      พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการ
      ศึกษา  

 2. กำหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  
     การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน
     และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา      
      
2.1 เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา
     วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการ
     ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา
      วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการ
      ดำเนินการพัฒนาคุณภาพทางการ
      ศึกษา
2.3 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้
      คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์
      วิจัยด้านการบริหารและการดำเนินการ
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 รับทราบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์
      วิจัย การบริหารและการดำเนินการ
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
     และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
     หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การ
     ศึกษา
 3.1 ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศ
       และผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยมาใช้
       ในการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจ
       สอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3.2  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำ
       ปรึกษาในการจัดทำแผนการติดตาม
       ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
       ศึกษา
3.3   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
        ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
        นิเทศการศึกษา
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
บริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
4.1  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำ
       ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
       ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4.2   เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการ
       ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
       นิเทศการศึกษา
4.3   ร่วมกับคณะอนุกรรมการในการ
       ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
       นิเทศการศึกษาตามแผนที่กำหนด
 5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
     และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน
     และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 5.1 ส่งเสริมให้มีการรายงานผลการ
       ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
       นิเทศการบริหารและการดำเนินการ
       ตามแผน
5.2  สนับสนุนให้มีการจัดทำสรุปรายงาน
      ประจำปี เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
      เกี่ยวข้องและสาธารณชน
5.3 ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมให้มีการนำ
      ข้อมูลสารสนเทศจากการรายงานไป
      ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
      การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้มีการประสาน  6.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประสาน-
       กับคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานที่
       เกี่ยวข้อง
6.2  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบ
       บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
       พ.ศ. 2546 และตามกฎหมายที่
       เกี่ยวข้อง
     ตามบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  มีหัวหน้ากลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทำหน้าที่ดังนี้
     1. ใช้และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
     2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
     3. เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
     4. เสนอรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
     5. จัดทำและเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
     6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
     7. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
     8. เสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
     9. เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปี
    10.ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
    11. ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1ความเห็น (0)