ชื่อ-สกุล ..นายสมคิด ไวกุล.......

สถานที่ติดต่อ..32 ม.4 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง .. จังหวัดตราด 23130

โทรศัพท์ 0-3959-9050 E-Mail -

ประสบการณ์การทำงาน...

  1. ประธานกลุ่มสัจจะม.1 บ้านท่ากระท้อน
  2. กรรมการเครือข่ายกลุ่มสัจจะฯ

บทบาท/หน้าที่ในโครงการ/กลุ่ม/เครือข่าย

  • คุณอำนวย
  • คุณประสาน

ความรู้/ทักษะในการทำงานตามบทบาท/หน้าที่

- ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินเวทีเพื่อสร้างการเรียนรู้

- ช่วยประสานงานในส่วนของราชการ/ อบต.

ความรู้/ทักษะพิเศษอื่นๆ

-

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมสัมมนา

- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้