สถิติกับการพัฒนาประเทศ

ClubNSO
สถิติกับการพัฒนาประเทศ
นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2549 เรื่อง “ สถิติกับการพัฒนาประเทศ ” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์

ประเทศไทยในยุคสารสนเทศ ข้อมูลสถิตินับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารและ พัฒนาประเทศ ปัจจุบันระบบสถิติของประเทศเป็นระบบกระจายงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ก็มีการผลิตข้อมูลสถิติด้วยเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน จึงทำให้ปัจจุบันมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ แต่ปัญหาคือ ผู้ใช้ข้อมูลไม่ทราบว่ามีข้อมูลอะไรและหน่วยงานใดเป็นผู้ผลิต ถึงแม้ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้บริการข้อมูลทั้งที่ผลิตโดยสำนักงาน สถิติแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ในรูปแบบต่าง ๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบสถิติมาก ขึ้น

ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.สถิติฉบับใหม่ โดยมาตรา 6 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทสถิติของประเทศ โดยการประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนกำหนดความรับผิดชอบใน การดำเนินงานทางสถิติ ตลอดจนจัดทำมาตรฐานสถิติทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลสถิติมีความเป็นเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เป็นการประหยัดทรัพยากรชาติ อีกทั้งเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีคุณภาพ (Official Statistics) และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้อ้างอิงร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนและพัฒนาประเทศ

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานในภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ ด้านการผลิตข้อมูลสถิติ ด้านการให้บริการข้อมูลสถิติ และด้านการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก Dr.Paul Cheung (Director of United Nations Statistics Division , New York) มาเป็นผู้ปาฐกถาพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่มาร่วมอภิปราย ซึ่งได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ที่ปรึกษาด้านนโยบายละแผนงาน ระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (นักวิชาการสาธารณสุข 10 ชช. สำนักงานวิชาการสาธารณสุข) ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) และนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ (ประธานกรรมการบริษัท Boyden Associates (Thailand) Ltd.) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-ClubNSO (คลับเอ็นโซ่)

คำสำคัญ (Tags)#สถิติ#ข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 32519, เขียน: 31 May 2006 @ 16:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)