รายงานประจำปี และ การประกันคุณภาพ

JJ
สมศ กับ การประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษา ความเชื่อมโยง IQA and EQA

ปีการศึกษา สำคัญอย่างไร

 การจัดการความไม่รู้ ดูแล้วเป็นเรื่อง ที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน หมายความว่า จำเป็นต้อง "ได้คิด" เอกสารที่ท่านรองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.วิบูลย์ นำมาแจกในการฝึกอบรม และ อธิบายให้ทีมงานฟัง เป็น "นิยาม" ที่มีประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเอกสาร จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่เรารู้จัก คือ "สมศ"

รายงานประจำปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานในรายปีของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานประจำปี สถาบันการศึกษาจะต้องจัดขึ้น ที่เป็น"ผลจากการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นรายงานวิจัยประเมินตนเอง แสดงถึงความโปร่งใส มีคณะกรรมการรับรอง ให้ตรวจสอบได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา รายงานนี้จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน และ ต้องเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมศ สำนักงบประมาณ"

คำถามที่มักจะมีผู้สงสัย คือ ประจำปีนี่ คือ ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือ ปีอะไร เพราะข้อมูลมักจะเหลื่อมล้ำกัน ทำให้ลำบากในการรายงาน

ในเอกสารของ สมศ จะเน้น การให้ข้อมูล "ในปีการศึกษา" เช่น

 ๑.จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีการศึกษา

 ๒.จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา

 ๓.งานวิจัยสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ระดับชาติและระดับนานาชาติในปีการศึกษานั้น

 ๔.จำนวนกิจกรรม หรือ โครงการที่สถาบันได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือ เพื่อตอบสนองความต้องการของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติในปีการศึกษานั้น

 เป็นข้อมูล "จากการจัดการความไม่รู้ สู่การจัดการความรู้ โดยได้เรียนรู้จากภายนอกองค์กร เป็นความรู้ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร มาขยายผลในการประชุมเพื่อเตรียมตัวจัดทำ SAR ของศูนย์บริการวิชาการเอง อีกทั้งได้มาขยายความในกรรมการติดตามประเมินผลของโครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยครับ"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#eqa#iqa#การประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 32506, เขียน: 31 May 2006 @ 16:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)