แนวทางการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (สาระในช่วงบ่าย)

ท่านคณบดี คณะอิสลามศึกษา ได้เน้นย้ำ บุคลิกภาพของอาจารย์ในการเป็นแบบอย่าง และการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ โดยอาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทน อดกลั่น เชื่อมโยงจิตใจต่ออัลลอฮ์ ด้วยการอ่านอัลกุรอาน การละหมาดยามาอะ การแต่งกายที่เป็นแบบแผน อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาความรู้ในสาขาอื่นๆ จริงใจในการทำงาน มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง การดูแลนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์

ท่านผอ.สถาบันภาษานานาชาติได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ในโครงการสายใยวิทยาลัยร้อยใจคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

จงทำให้การทำงานในปัจจุบันนี้เป็นอีบาดะห์เพื่ออิบาดัลลอฮ์ และให้มีความบริสุทธิ์ใจ การทำงานจะต้องรำลึกอยู่เสมอว่า อัลลอฮ์กำลังใฝ่มองเราอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลา นี้คืออุดมการณ์สำคัญของคนทำงานในสถาบันการศึกษาอิสลาม

สำหรับหลักการทำงานร่วมกันในองค์กร คือ การอยู่อย่างเป็นพี่น้องกัน ซึ่งในการทำงานอาจมีความผิดพลาดกันได้ แต่ความเป็นพี่น้องจะช่วยให้เกิดการตักเตือนกันด้วยดี การอิจฉาริษยากันก็จะไม่มี และในขณะเดียวกันความหวังดี การหยิบยื่นสิ่งดีให้แก่กันจะมีอย่างเต็มที่

การพูดเป็นร้อยๆ คำ จะแทนตัวอย่างเพียงครั้งเดียวไม่ได้ (สุภาษิตอาหรับ)

ในอดีต ซอฮาบะห์บางคนรับอิสลาม แค่เพียงเห็นการกระทำของท่านศาสดา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกระทำหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณค่ากว่าการพูดเสียอีก

งานของอาจารย์ คือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นแบบอย่างจากอาจารย์จึงมีความสำคัญมาก ความรับผิดชอบของอาจารย์ก่อนสอนก็เช่น การจัดทำประมวลการสอน กำหนดการสอน แผนการสอน เป็นต้น

ท่านคณบดี คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอมีสาระประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

คณะจะต้องเน้นความสำคัญด้านการสอน และอาจารย์จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงที่ทำแผนประจำที่ผ่านมา

การจัดการระบบการปฏิบัติงานหลายอย่างที่ผ่านมา ยังขาดการบันทึก ซึ่งจะมีการปรับปรุงในปีนี้

คณะมีเป้าหมายที่จะนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และบทบาทนี้อาจารย์อาจจะต้องปรับตัว เพื่อเป้าหมายนี้ร่วมกัน

ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชา ระหว่างสาขาวิชา ระหว่างคณะ ระหว่างมหาวิทยาลัย จะต้องเกิดขึ้นให้ได้

ต้องการให้อาจารย์มีความสำคัญกับการวิจัยในชั้นเรียน

งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเรียนการสอนในปีที่จะถึง นี้ ประมาณ 3 ล้าน

การให้บริการวิชาการ คณะอยากเห็นผลงานจากอาจารย์ทุกคน ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่สุดของสถาบันของเรา เพราะปกติ อาจารย์ของเราทำได้ดีแล้ว เพียงแต่ขาดการบันทึกและรายงาน

การบริหารงานของคณะจะต้องเน้นการใช้เทคโนโลยี และเน้นความเป็นพี่น้อง ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานจะต้องอยู่ทั้งในแนวดิ่งและนอน แนวดิ่ง คือจากตำแหน่งที่มีอยู่ ซึ่งขอให้อาจารย์ควรให้ความเคารพ และในแนวนอน คือ ในฐานะพี่น้อง ซึ่งจะต้องเหนียวแน่น

ขอให้อาจารย์ให้ความสำคัญต่อดูแลนักศึกษา และเน้นเรื่องของวินัยนักศึกษามากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อย่างนี้แหละ! จารุวัจน์ความเห็น (0)