การจัดการความไม่รู้

 หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกประสบการณ์ในการ เสวนาผู้ประเมินการประกันคุณภาพ ซึ่งจัดโดยหน่วยประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (คลิก)

ภาพที่ ๑ ป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม"ผู้ประเมินคุณภาพ ประจำปี ๒๕๔๙" ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒

ภาพที่ ๒ การเตรียมการของ ม.นเรศวร "ท่านใด?ครับ ในภาพ"

ภาพที่ ๓ บรรยาการการ ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของ ม.นเรศวร

ภาพที่ ๔ รองอธิการฯ ผศ.ดร.วิบูลย์ กำลังรายงานท่านอธิการบดี

ภาพที่ ๕ และ ๖ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ นำข้อมูลที่ JJ ไปเรียนรู้จากการ ทีมงานท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ เจ้าพ่อ QA_KM มาต่อเติมเสริม "จัดการความไม่รู้" เพื่อเตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยเชิญ ทีมงานท่าน ศาสตราจารย์ น.ท กำจร มนูญปิจุ ร.น และ คณะมาประเมินศูนย์บริการวิชาการ เป็นการภายใน หลังจากที่ได้มาประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ (คลิก)ก่อนที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเริ่มดำเนินการ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้

JJ