วันที่23-30 พฤษภาคม  2549  ทางคณะได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  ณ  ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์