หลังจากที่ไปปัสสนากรรมฐานรู้สึกบ้างครั้งก้อเข้าใจชีวิตมากขึ้นแต่บ้างครั้งก้อเบื่อที่จะต้องถูกบังคับไปตอนนนี้ใกล้หมดเวลาแล้ว