ชุมชน กับการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการเรียนรู้กับเด็กไทย

การพัฒนาการศึกษาของไทย มิใช่แค่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ หากแต่ทุกคนน่าจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันในการจัดการศึกษา แล้วชุมชนมีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษาได้อย่างไรนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่พัฒนา ร่วมกันฟันฝ่า นำความรู้พัฒนาเด็กไทยความเห็น (0)