(10) การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์ , ภาระงาน , อาจารย์

         ในการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย
  ใช้เกณฑ์ของสำนักงบประมาณเมื่อเพิ่ม 1.5 เท่า ของ
เกณฑ์ในแผนฯ 8(2540-2544) ของทบวงฯ(สกอ.) เป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ที่มีตำแหน่งเป็น พนักงานมหา
วิทยาลัย
เช่น

ตัวอย่างที่ 2     จากตัวอย่างที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พึงจะมีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นเท่าใด
จากที่ปัจจุบันมีอาจารย์อัตราข้าราชการจำนวน 4 คน เมื่อคำนวณตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ?

วิธีการคำนวณ :

 มีอาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วจำนวน  4  คน  แต่ละคน
สามารถรับภาระต่อนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ได้สูงสุดคนละ 10 FTES
(มาจากสัดส่วน  1 :  10)
  ดังนั้นอาจารย์ที่มีอยู่สามารถรับภาระงานสอนที่เป็น FTES ได้สูงสุด 
เท่ากับ 4  X  10   =   40  FTES
มีภาระงานของอาจารย์ที่คำนวณได้ ทั้งสิ้น  71.64  FTES  จึงมีภาระ
งานที่สอนเกินเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  71.64 - 40  = 31.64    FTES
เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลา(FTES) เท่ากับ  1  :  15   (เพิ่ม 1.5 เท่าแล้ว)
 ยังขาดอาจารย์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  เท่ากับ  31.64 / 15    
เท่ากับ  2.11 คน หรือประมาณ   2   คน

        ดังนั้น ...ภาควิชาคณิตศาสตร์ พึงจะมีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 6 คน
(เป็นอัตราข้าราชการเดิม 4 คน , พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)