(9) การวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นอัตราข้าราชการ

การวิเคราะห์ , ภาระงาน , อาจารย์
     
      ในการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ ที่เป็นอัตราข้าราชการ
ในมหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐาน(บุคลากร)ของ
ทบวงฯ(สกอ.ในปัจจุบัน) ที่ประกาศใช้ในแผนฯ 8(2540-2544) เป็น
เกณฑ์ในการวิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์ที่มีตำแหน่งเป็น
ข้าราชการ เช่น

 ตัวอย่างที่ 1     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา
ลัยอุบลราชธานี  มีอาจารย์ประจำที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วจำนวน 4 คน
ในปีการศึกษา 2548 ภาควิชาคณิตศาสตร์มีภาระงานสอนของอาจารย์
ที่คำนวณเป็นนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)รวมทั้งสิ้นเป็น  71.64  FTES  
      ภาควิชาคณิตศาสตร์พึงจะมีจำนวนอาจารย์(ที่เป็นอัตราข้าราชการ)
ทั้งสิ้นเท่าใดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มาตรฐาน ?

 วิธีการคำนวณ

  ภาระงานของอาจารย์ทั้งสิ้น  71.64  FTES   จากเกณฑ์มาตรฐาน
    อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญา
    ตรีเป็น  1 :  10
 จำนวนอาจารย์ที่พึงจะมีตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ  71.64 /  10  
    เท่ากับ 7.16 คนหรือประมาณ  7 คน มีอยู่แล้วจำนวน 4 ยังขาดอาจารย์
   ที่เป็นข้าราชการอีกเท่ากับ  7  - 4   =   3   คน

    ***ดังนั้น ...ภาควิชาคณิตศาสตร์ พึงจะมีจำนวนอาจารย์ที่เป็นอัตรา
ข้าราชการ 7 คน ***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)