ในปีการศึกษา 2549  ระบบกองทุน กรอ. จะเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าเรียน มีโอกาสได้เรียน โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ระบบดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวนเงินกู้ และการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน  แนวทางการดำเนินงานระบบกองทุน กรอ. ที่น่าสนใจที่จะขอหยิบยกขึ้นมา คือ การชำระคืนหนี้เงินกู้

การชำระคืนหนี้เงินกู้  "ในระหว่างที่ผู้กู้มีอายุไม่เกิน 60 ปี หากผู้กู้ไม่มีความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ได้ เนื่องจากเป็นผู้ว่างงาน ไม่มีงานทำ หรือมีงานทำแต่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องชำระคืนหนี้เงินกู้ หรือเสียชีวิต หรือเมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วยังไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินกู้ได้หมด ให้หนี้ที่เหลือเป็นอันระงับไป โดยไม่ต้องให้บุคคลอื่นมาชดใช้หนี้ที่เหลืออีกต่อไป  และรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สูญดังกล่าว โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะทำให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษา ในขณะที่สถาบันการศึกษาก็ต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการครองชีพและชำระคืนหนี้เงินกู้ได้"  เมื่อไปดูในรายละเอียดเงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องชำระเงินคืน กำหนดไว้ที่ตั้งแต่ 16,000 บาท/เดือน ขึ้นไป  ถ้าในสถาพปัจจุบันเงินเดือนระดับนี้ ถ้าจบป.ตรีก็คงต้องเก่งจริงๆ หรือถ้าจบระดับปริญญาโท ก็ต้องทำงานอีกหลายปีหรือ นั่นหมายความว่า หลังจากการใช้ระบบกองทุน กรอ. แล้วจะต้องไปอีกอย่างน้อย 6 ปี (ป.ตรี 4 ปี + ป.โท 2 ปี) เมื่อเปรียบเทียบกับ กยศ. เดิมก็แตกต่างกันเยอะครับ และกยศ.เองก็กำหนดการชำระไว้ชัดเจนคือหลังจากสำเร็จการศึกษา 2 ปีและชำระภายใน 15 ปี (แม้กำหนดชัดเจนก็ยังพบปัญหา) อีกประมาณ 6 ปีข้างหน้าผมไม่รู้หรอกครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจของเราจะเป็นอย่างไร..ในประเด็นนี้ผมก็อยากจะขอ ลปรร. กับทุกท่านครับ.....ขอบคุณครับ