นายวีระ  ทะคะทิน  วุฒิการศึกษา ป.บัณฑิต  วิชาเอก การบริหารการศึกษา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 3 เป็นผู้กำกับดูแลการปฎิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา