KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 77. เครือข่าย

• การทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องออกแรงต้านแรงเฉื่อย   ต้องมีวิธีทำงานที่ช่วยลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ
• ศ. นพ. ประเวศ วะสี แนะให้ใช้ยุทธศาสตร์ INN   I = Individual, N = Node, N = Network   คือทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงใน ๓ ระดับ   ได้แก่ ระดับปัจเจก   ระดับกลุ่ม  และระดับเครือข่าย
• การจัดการเครือข่ายเป็นเรื่องที่สังคมไม่คุ้นเคย ไม่มีประสบการณ์    เพราะเราคุ้นเคยกับการจัดการแบบใช้อำนาจสั่งการ ใช้กฎระเบียบ/กฎหมาย เป็นแรงขับเคลื่อน    แต่การจัดการเครือข่ายใช้วิธีการเช่นนั้นไม่ได้
• การจัดการเครือข่ายเป็นเรื่องของความเป็นอิสระของแต่ละสมาชิกเครือข่าย    ยึดโยงอยู่ด้วยการมีเป้าหมายบางประการร่วมกัน    หรือการยึดโยงกันเป็นเครือข่ายช่วยเพิ่มคุณค่า/มูลค่า หรือเพิ่มพลังในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละสมาชิก
• ดังนั้นการขับเคลื่อนเครือข่ายจึงต้องใช้พลังที่ไม่ใช่พลังอำนาจสั่งการที่เป็น “พลังแข็ง”    แต่ใช้ “พลังอ่อน”  อันได้แก่พลังความรู้  พลังปณิธานความมุ่งมั่น  พลังการทำดี  ทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  พลังกัลยาณมิตร  พลังเชิงบวก  พลังความชื่นชม  พลังของเรื่องเล่า  พลังของการฟังอย่างตั้งใจ  พลังของความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ฯลฯ
• การจัดการเครือข่ายจึงต้องใช้วิธีจัดการความสำเร็จ (ที่เป็นของจริง ไม่ใช่สร้างภาพ)   จัดการให้มีการ “จับภาพ” ความสำเร็จ   นำมาแบบ storytelling   อันจะทำให้เกิดการ ลปรร. วิธีบรรลุความสำเร็จนั้น 
• เป็นเครือข่ายที่ดำรงอยู่และขยายตัว แน่นแฟ้นขึ้น ด้วยพลังของความรู้ปฏิบัติ ที่มีอยู่ใน I และ N   ยึดโยงด้วยพลังของความเป็นกัลยาณมิตร

วิจารณ์ พานิช
๒๙ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)