ศึกษานิเทศก์  ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน  2 
สมาชิกร่วมกลุ่มเดียวกัน คือ  นางสาววิมลรัตน์  ภาแกดำ 
ที่ปรึกษาชมรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ  ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพท.อด.3
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.กรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน สพท.อด.3
2.กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักการภารโรง สพท.อด.3
3.กรรมการดำเนินงานสร้างหอศาสนดนตรีอีสาน สพท.อด.3
4.กรรมการบริหารศูนย์ ericสพท.อด.3