(8) เกณฑ์มาตรฐานในการคำนวณอัตราอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เกณฑ์ , คำนวณ , อาจารย์

               เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541 ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่เป็นส่วนราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ให้มีข้าราชการใหม่เกิดขึ้นใน
ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยทุกแห่ง
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับที่ไม่เป็นส่วนราชการ บุคลกรที่รับใหม่กำหนดให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
               โดยที่ถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายอาจารย์จะได้รับอัตราค่า
จ้างสูงกว่าข้าราชการ 1.7 เท่า สำนักงบประมาณจึงได้กำหนดเกณฑ์สัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ในการที่จะกำหนดอัตราอาจารย์ที่จะ
เกิดขึ้นใหม่ โดยเพิ่มภาระงานของอาจารย์ขึ้นอีกจากเกณฑ์มาตรฐานที่สำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย-เดิมที่)เคยกำหนดใน
แผนฯ 8(พ.ศ.2540-2544) โดยเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า  ทุกสาขาวิชา ทุกระดับ
เป็นดังนี้

บุคลากร
อัตราส่วน อาจารย์  :  นักศึกษา (ยกเว้นมหาวิทยาลัยระบบไม่จำกัดรับ)

สาขาวิชา

อัตราส่วน อาจารย์  :  นักศึกษา

อัตราส่วนเดิม

อัตราส่วนเมื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา
 1.5 เท่า

1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
1)     ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู
2)     มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
3)     วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   
4)     นิติศาสตร์
5)     สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
6)     การบริหารพาณิชยการและธุรกิจ
7)     การสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
8)     คหกรรมศาสตร์
9)     ธุรกิจบริการ
10)วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11)คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
12)แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ    


1 : 15
1 : 18
1 : 8
1 : 18
1 : 18
1 : 18
1 : 18
1 : 18
1 : 18
1 : 10
1 : 10
1 : 4


1 : 22.5
1 : 27
1 : 12
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 27
1 : 15
1 : 15
1 : 6

13)วิศวกรรมศาสตร์
14)สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
15)การอาชีวะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม
16)การขนส่งและการคมนาคม
17)เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และประมง
18)เภสัชศาสตร์  
19)สัตว์แพทยศาสตร์
20)อื่นๆ
หรือ

1 : 10
1 : 4
1 : 10
1 : 10
1 : 10
1 : 4
1 : 3.5
1 : 18
1 : 10
แล้วแต่กรณี

1 : 15
1 : 6
1 : 15
1 : 15
1 : 15
1 : 6
1 : 5.25
1 : 27
1 : 15

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
1)     สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2)     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3)     แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ


1 : 10
1 : 5
1 : 4


1 : 15
1 : 7.5
1 : 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (0)