• สร้างไฟล์ขนาดที่ต้องการ
  • สร้างเลเยอร์ใหม่ เติมสีที่ต้องการ
  • เปิดบัตรรายการ Channel สร้าง Channel ใหม่ (Alpha 1) สร้างลายสี่เหลี่ยม เติมสีขาว ดังรูป 

    

  • เลือกคำสั่ง Filter, Blur, Gaussian Blur ปรับค่าให้เหมาะสม
  • กลับมาทำงานที่เลเยอร์รูปภาพ (Layer 1)
  • เลือกคำสั่ง Filter, Render, Lighting Effects ตั้งค่าดังตัวอย่าง โดยเลือก Texture Channel เป็น Alpha 1