แจ้งข่าว!  ตามที่สพท.อด.3 แจ้งให้ครูผู้สอนภาไทยสั่งจองสื่อการสอนแล้วนั้น  บัดนี้มีผู้สนใจสั่งจองมามาก  จะเปิดรับการสั่งจองไปจนถึง 20 มิถุนายน 2549  เมื่อดำเนินการแล้ว จะแจ้งให้ผู้สั่งจองทราบอีกครั้งหนึ่ง