ผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง

         บ่ายวันจันทร์ที่ 29 ส.ค.48 ผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ตอนนี้ผมประชุมที่ไหนก็ประชาสัมพันธ์ NUKM blog ทุกที่ วันนี้ขอนำเอารายงานการประชุมที่คุณสิรินทรา จำปาแก้ว จัดทำขึ้น รายงานกันทาง blog เลยดังนี้ครับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
ครั้งที่ 5/2548
วันจันทร์ที่  29  สิงหาคม  2548  เวลา  13.00 – 16.30  น.
ห้องประชุมชั้น 2  อาคารมิ่งขวัญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

กรรมการที่เข้าประชุม
 1.  ผศ.ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2.  ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3.  ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      วิทยาเขตพิษณุโลก
 4.  ดร.มิลินทร์  สำเภาเงิน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 5.  ผศ.สมศักดิ์   วังศิริกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 6.  อ.อมรวรรณ  ตรีเนตร  วิทยาลัยพิษณุโลก
 7.  อ.จริยา  จงสมาธิวงศ์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 8.  อ.นิเวศน์  คำรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 9   อ.เปรมจิต  บุญธรรม วิทยาลัยชุมชนตาก
 10.อ.นพรัตน์  พันธ์กสิกร วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 11.อ.สุเทพ  เหล็กทุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 12.อ.อดุลย์  วงค์มาลี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 13.อ.กนิษฐา  วงศ์เศรษฐภูษิต  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
 1.  ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      วิทยาเขตตาก
 2.  ผศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 3.  อ.อมรวรรณ  ตรีเนตร  วิทยาลัยพิษณุโลก
 4.  รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

         เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
         1.1  สรุปการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ปี 2548 (งวดที่ 2)  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง  ได้รับงบประมาณโครงการวิจัย ปีงบประมาณ   2548  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท
         1.2  ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก มีความสนใจในการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับแพะ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมในเรื่องดังกล่าว
         1.3   การจัดงาน University  Fair  ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 29 ก.ย. ถึง 2 ต.ค. 48  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  และเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง  ได้ส่งโครงการวิจัยเข้าร่วมงาน University Fair ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น  5  โครงการ  ได้แก่
                  1. โครงการ “การเพิ่มมูลค่าข้าวลีบ กากมัน เปลือกมัน ขี้เถ้าแกลบ และกากตะกอนน้ำเสีย โดยการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ” โดย ผศ.ดร.เสวียน  เปรมประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  2. โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นและเปลือกข้าวโพด”  โดย อาจารย์นุทิศ  เอี่ยมใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
                  3. โครงการ “การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดผสมสมุนไพรเพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”  โดย ผศ.ดร.อัษฎางค์  พลนอก
                  4. โครงการ “การศึกษาการผลิตไก่เนื้อแบบเกษตรอินทรีย์กับการผลิตแบบการค้า”  โดย  ผศ.บุญชู   นาวานุเคราะห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
                  5. โครงการ “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานแป้งมันสำปะหลังในการปลูกพืช”  โดย  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
         1.4   ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างได้สำรวจรายชื่อนักวิจัยที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
                  1. ด้านเกษตรยั่งยืน
                  2. ด้านอาหารพื้นบ้าน
                  3. ด้านพืชสมุนไพร
                  4. ด้านสุราพื้นบ้าน (อาจมีการแก้ไขเป็น ด้านการศึกษา)
                  5. ด้านผ้าทอพื้นบ้าน
                  6. ด้านหัตถกรรม
                  7. ด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
         1.5   การจัดประชุมทางวิชาการเศรษฐกิจฐานรากในระดับชาติ โดยความร่วมมือของ สกอ. และ  สกว.  ซึ่งจะจัดวันที่  8-9  ธันวาคม 2548  ที่เชียงใหม่  โดยให้สถาบันอุดมศึกษารวบรวมผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมงานดังกล่าว 
         1.6 การจัดงาน  Precongress  ของการประชุมทางวิชาการเศรษฐกิจฐานรากในระดับชาติ 
จะมีขึ้นในวันที่  7-8  ตุลาคม  2548  ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพฯ  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้

         มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2548  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548

         มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง
         3.1 สรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือตอนล่าง

         มติ ที่ประชุมเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดร่วมกับเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน  ในวันอังคารที่  6  กันยายน  2548  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
         4.1 แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเครือข่ายฯ  ประจำปี  2549

         มติ ที่ประชุมเห็นควรให้รอผลการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่จะมีการประชุมในวันอังคารที่  6  กันยายน 2548  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อจะได้นำประเด็นหลักมาให้นักวิจัยภายในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ
         1. ผลจากการประชุมเรื่อง เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาที่ ม.นเรศวร ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก  ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นจำนวนเงิน  400,000  บาท
         2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  เป็นจำนวนเงิน  53,000,000  บาท 
         3.   ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย  (ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร)  เสนอให้นักวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง รวมกลุ่มทำโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นจุดเด่นของเครือข่ายและสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสามัคคีในเครือข่ายอีกด้วย
         4.  ดร.มิลินทร์   สำเภาเงิน  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา)  เสนอให้นักวิจัยทำโครงการวิจัยที่เน้นไปทางด้านภาคสังคม  คือ คุณธรรม และวัฒนธรรม  เพื่อให้เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างมีจุดเด่น  อีกทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญกับภาคสังคมมากกว่าภาคธุรกิจ

         ปิดประชุมเวลา   15.30   น.

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)