ทางสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอขอบพระคุณทางวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในการสร้าง Blog ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้มากมายจากการอบรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นๆ และชุมชนของตนเองด้วย ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อไป