ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  จะดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสครองราชย์ ครบ  60  ปี  ระหว่างวันที่  16-20  มิถุนาย  2549  ณ  วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา  ใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้  ณ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเอภเกาะคา  เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  0  5428  2355  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  10  มิถุนาย  2549