ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2549 ทางสำนักฯได้จัดการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ เรื่อง "การจัดการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กร" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี