การติดต่อสือสาร การคมนาคมการเชื่อมโยงกันต่างๆ

ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว