ข้อมูลการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการใช้ทรัพยากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลอยู่โดยได้จัดสรรไปยังกองต่างๆของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเพื่อให้ทราบว่าทรัพยากรใด ถูกจัดสรรไปอยู่ที่ไหนบ้างจึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูล จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขึ้น เพื่อให้สะดวกในการบริหารทรัพยากรเหล่านั้น ให้สารมารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป้นกองต่างๆ