(7) ผลกระทบจากการปรับเกณฑ์แผนฯ 7 เป็นเกณฑ์แผนฯ 8

เกณฑ์มาตรฐาน

    ผลกระทบจากความแตกต่างของเกณฑ์แผนฯ 7 กับเกณฑ์แผนฯ 8
จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคำนวณ  สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา
เต็มเวลา(FTES)  ดังนี้
ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชา

เกณฑ์ในแผนฯ  7

เกณฑ์ใน
แผนฯ  8

1.สถาปัตยกรรมศาสตร์
1 : 10
1 : 4
2.สัตวแพทยศาสตร์*
1 : 10
1 : 3.5

หมายเหตุ :  สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ถ้าพิจารณาจากการจัดกลุ่ม
สาขาวิชาของ ISCED แล้วจัดว่าอยู่กลุ่ม เกษตรศาสตร์
          ต่อมา....ในที่ประชุมคณบดีสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้มีการลงความเห็นว่าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์อยุ๋ในกลุ่มแพทย
ศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  
ในขณะที่สัดส่วน อาจารย์ต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ในระดับบัณฑิตศึกษาในแผนฯ 8 (2540-2544)
เป็น ดังนี้

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

กลุ่ม/สาขา

สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา(FTES)
1.สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                  
1 :  10
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
1 :  5
3. แพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ     
1 :  4

ผลกระทบ :

1) ผลกระทบในการที่จะคิดคำนวณอัตรากำลังของอาจารย์ในสาขาสถา
ปัตยกรรมศาสตร์
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี สัดส่วน
อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) เป็น  1 :  4  
             ในขณะที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็น 1 :  5 (สถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
             นั่นก็แสดงว่าทุกๆภาระงานสอนของอาจารย์ที่สอนในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นนักศึกษาเต็มเวลาจำนวน 4 FTES จะมีอาจารย์ได้ 1 คน
ในขณะที่สอนสูงกว่าปริญญาตรีอาจารย์ต้องมีภารงานสอนคิดเป็นนักศึกษา
เต็มเวลาจำนวน 5 FTES ถึงจะมีอาจารย์ได้ 1 คน
2) ผลกระทบในการที่จะคิดคำนวณอัตรากำลังของอาจารย์ในสาขาสัตว
แพทยศาสตร์
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานในระดับปริญญาตรี สัดส่วน
อาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลา(FTES) เป็น  1 :  3.5 
             ในขณะที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็น 1 :  4
             นั่นก็แสดงว่าทุกๆภาระงานสอนของอาจารย์ที่สอนในระดับ
ปริญญาตรีคิดเป็นนักศึกษาเต็มเวลาจำนวน 3.5 FTES จะมีอาจารย์ได้1คน
ในขณะที่สอนสูงกว่าปริญญาตรีอาจารย์ต้องมีภารงานสอนคิดเป็นนักศึกษา
เต็มเวลาจำนวน 4 FTES ถึงจะมีอาจารย์ได้ 1 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูลความเห็น (2)

พรทิพา
IP: xxx.44.7.80
เขียนเมื่อ 

เขียนมาชมและขอบคุณเท่านั้นแหละคะ ทำงาน HR มากว่า 20 ปี เพิ่งเห็นคำอธิบายเรื่องการคำนวณอัตรากำลังของคุณที่เข้าใจง่าย ชัดเจน แถมใจดีกว่าคนที่ทำหนังสือขาย ประเมินแล้วของคุณดีกว่าคะ หวังว่าวิทยาทานจะส่งผลบวกให้กับชีวิตและครอบครัวนะคะ

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ........

เรืองชัย