การเปิดสอนวิชาชีพตำบลวังพร้าว

การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตำบลวังพร้าว

เดือนพฤษภาคม  2549  ตำบลวังพร้าวได้จัดกิจกรรมสายอาชีพ  โดยการเปิดสอนวิชาชีพ  จำนวน  2  กลุ่ม  ดังนี้     1.  วิชาการเพาะพันธุ์กล้าไม้  จำนวน  10  ชั่วโมง  ดำเนินการ  ณ  บ้านเลขที่  18   บ้านวังพร้าว  หมู่ที่  2  ตำบลวังพร้าว  มีผู้เรียน  16  คน  เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่  10-13  พฤษภาคม  2549  โดยมีนายชาญชัย  ขันธิกุล  เป็นวิทยากร  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  จะเรียนวันละ  3  ชั่วโมง  ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับความรู้เรื่องต่างๆ  ดังนี้  1.  การขยายพันธุพืชโดยการตอน  

2.  การทาบกิ่งติดตา 

3.  การขยายพันธุ์พืชโดยการเสียบกิ่ง 

4.  การป้องกัน  กำจัดโรคแมลงศัตรูพืช 

5.  การผลิตเพื่อการค้า 

โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ  ส่วนวิชาที่  2  คือวิชา  การทำข้าวเกรียบสมุนไพร  จำนวน  15  ชั่วโมง  ดำเนินการ  ณ  บ้านเลขที่  193/1  บ้านวังพร้าวพัฒนา  หมู่ที่  7  ตำบลวังพร้าว  มีผู้เรียน  15  คน  เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่  15-19  พฤษภาคม  2549  ในการจัดกิจกรรมผู้เรียนจะได้รับความรู้เรื่องต่างๆ  ดังนี้ 

1.  การทำข้าวเกรียบฟักทอง

2.  การทำข้าวเกรียบใบมะกรูด

3.  การทำข้าวเกรียบใบกระเพรา

4.  การทำข้าวเกรียบตะไคร้

5.  การทำข้าวเกรียบใบเตย

วิทยากรจะบรรยาย  สาธิต  พร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)