การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

  ติดต่อ

  การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ  

การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การสำรวจนี้จะดำเนินการในสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เฉพาะที่มีรูปแบบการบริหารงานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจประเภทต่างๆ ดังนี้
คือ การชายส่ง,การขายปลีก,โรงแรมและภัตตาคาร,หอพัก,การให้เช่าของใช้ในครัวเรือนและของใช้
ส่วนบุคคล,กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์,นันทนาการ,วัฒนธรรม,การกีฬาและการให้บริการ เป็นต้น
เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประเภท และขนาดของสถานประกอบการธุรกิจ จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน มูลค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่ายหรือให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ สินค้าคงเหลือต้นปี ปลายปี และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ
ดำเนินการอย่างไร
สำนักงานสถิติ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกสัมภาษณ์หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าของ/ผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบข้อมูล
ประโยชน์ที่ได้จากการสำรวจ
  • ใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจทางด้านการบริการของประเทศ
  • ใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการวางแผนและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคม
  • ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดบทบาทของรัฐ จัดทำมาตรการทางการค้า ปรับปรุงระบบกฎเกณฑ์ วิธีการและเทคโนโลยี ในการส่งเสริมและกำกับการดูแลการประกอบธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆและเป็นมาตรฐานสากล
  • ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ใช้ในการทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและภาวะการดำเนินกิจการ
  • เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในภาคเอกชน สำหรับทำความเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจทางด้านการค้าในภาพรวมเพื่อสามารถตัดสินใจลงทุน ปรับปรุง และพัฒนาการ ดำเนินกิจการ
  • เพื่อประโยชน์ในการนำไปศึกษาภาวะธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
1.สถานประกอบการไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง
2.ให้ข้อมูลไม่ครบ
3.สถานประกอบการทำแบบสอบถามหาย

 

 

พระราชบัญญัติสถิติ
พ.ศ.2508
มาตรา 21
บรรดาข้อความหรือตัวเลขเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะรายที่ได้กรอกในใบแบบหรือใบกำหนดข้อถามนั้นต้องถือเป็นความลับโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปิดเผยข้อความหรือตัวเลขนั้นแก่บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีที่บุคคลนั้นต้องหาว่ากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 22
ผู้ใดไม่กรอกรายการในใบแบบหรือใบกำหนดข้อถาม ตามวิธีการที่เลขาธิการสถิติแห่งชาติกำหนดตามมาตรา 16(1) หรือไม่ส่งคืนใบแบบหรือใบกำหนดข้อถามที่ได้กรอกรายการแล้วแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือหน่วยสถิติ ภายในระยะเวลาที่เลขาธิการสถิติแห่งชาติกำหนดตามมาตรา 16(3) หรือไม่ให้ความสดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 18 ต้องวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 23
ผู้ใดกรอกข้อความหรือตัวเลขในใบแบบหรือใบกำหนดข้อถาม โดยรู้อยู่ว่าเป็นเท็จหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือตอบข้อถามอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษไม่เกินสามเดือนหรือไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 24
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเทศพัฒนา ประชาร่วมใจ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32166, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)