เมื่อวานประชุมทีมPCTได้ข้อตกลงร่วมกันเพื่อรวบรวมแนวทางการทำงานที่เป็นอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 11 ทีมย่อยๆคือทีมเอดส์ ทีมวัณโรค ทีมยาเสพติด ทีมดูแลผู้ป่วยผ่าตัด ทีมลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทีมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ทีมเบาหวาน ทีมถุงลมโป่งพอง ทีมดูแลผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ทีมARIC โดยเน้นการสรุปประเด็นตามกระบวนการหลักของโรงพยาบาลคือการรับ การประเมิน การดูแล การจำหน่ายและการติดตาม โดยการดูแลต้องมีทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่วนการจำหน่ายจะดูเรื่องการให้สุขศึกษาและการเสริมพลังให้ดูแลตนเองที่บ้านและชุมชนได้ นัดส่งงาน 16 มิถุนายน 2549
                วันนี้ทีมนำ คุยกันเพื่อตอบตามแนวทางของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นในสิ่งที่ทำอยู่ ช่วยกันตอบ สามารถเชื่อมดยงให้เห็นการดูแลที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง องค์รวมได้ และมีในส่วนของบุคคลให้ทีมHRMตอบมา ส่วนของวิเคราะห์ จัดการความรู้มอบทีมIMและศูนย์คุณภาพ ส่วนของการจัดการกระบวนการสนับสนุนให้ทีมคร่อมแต่ละทีม การจัดการกระบวนการหลักให้ทีมPCT โดยนัดพบกันอีกครั้งวันที่ 13 มิถุนายน ประชุมนำเสนอติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนเลย
                ในส่วนของสิทธิผู้ป่วย จะมีการตรวจประเมินการตอบสนองสิทธิผู้ป่วยโดยการทำPatient right&Etics Round โดยพี่ปุ๋ย พี่เย็นและพี่ตุ๊ ในsiteงานพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในพื้นที่ด้วยเลย เป็นทั้งTrainning&Monitoring&Evaluationเลย เป็นการารฝึกอบรมแบบไม่เข้าห้องประชุม ใช้แนวทางตามกฎข้อที่ 2 ของKMคือรู้เมื่อต้องการใช้  เราก็เลยแนะนำเท่าที่ต้องใช้

                ในตอนท้ายก่อนการเลิกประชุม ผมได้สรุปภาพรวมของHAให้ทีมนำฟัง โดยเฉพาะเรื่อง3CPDSA ทั้งส่วนContext, Core concepts,Criteria โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์กันกับงานประจำที่ทำอยู่ และการแสดงให้เห็นว่าPDSAก็คือKMนั่นเอง