รู้ไว้ให้เครียมการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผ่านตามตัวบ่งชี้


     วันนี้ประชุมคณะกรรมการที่ กศน. โดย สพร. เป็นหน่วยเจ้าภาพในการเตรียมการออกแบบพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้งบไทยเข้มแข็งที่ต้องให้องค์กรการประเมินมาประเมินผลงานของห้องสมุด กศน.ทั่วประเทศว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการได้รับเงินรางวัลแก่ กศน. คิดเป็นภาพรวมไว้และให้ สพร. ไปดำเนินการต่อให้สมบูรณ์ต่อไปในการแจ้งให้ กศน.จังหวัดทั่วประเทศเตรียมดำเนินการ

 

 

       ในปีงบประมาณ 2553  สำนักงาน กศน.ได้รับงบประมาณ SP 2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้แก่ 

1. จัดสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอในอำเภอที่ยังไม่มีห้องสมุด  จำนวน  50  แห่ง ๆ ละ 3  ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 1.8 ล้านบาท ครุภัณฑ์  200,000  บาท  ค่าหนังสือและสื่อ 1 ล้านบาท) 

2.  ค่าจัดซื้อหนังสือและสื่อห้องสมุดประชาชน  850  แห่ง ๆ ละ  450,000  บาท  โดยหนังสือและสื่อที่จัดซื้อต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ไม่สามารถแบ่งซื้อเป็นงวด ๆ ได้  ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือและสื่อให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว  

3.  ค่าจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน  850  แห่ง ๆ ละ  100,000  บาท  เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการอ่านของรัฐบาล  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นอกจากนี้เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถจัดบริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ  ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง  รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้   1  ระบบ เป็นเงิน 4,000,000  บาท  ค่าเชื่อมโยงระบบสืบค้นข้อมูลบนอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ๆ ละ 400,000  บาท  และค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดประชาชน จำนวน 250  แห่ง ๆ ละ 3 ชุด

 เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  ICT  ค่อนข้างสูง  รัฐบาลจึงกำหนดให้มีระบบการประเมินโครงการดังกล่าวโดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดด้านระบบบริการ ICT ในห้องสมุดประชาชน  ตัวชี้วัดที่ 3.1.5  เป็นตัวกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน กศน. ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้

                ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 จำนวนห้องสมุดประชาชนมีการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT เสร็จตามแผนที่กำหนดและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย

                1.  มีระบบบริการสารสนเทศ ในห้องสมุดประชาชน 852  แห่ง มีเว็บไซต์เพื่อให้บริการการเรียนรู้แก่ประชาชน  สถาบัน กศน. ภาคอาจเป็นตัวขับเคลื่อนให้ห้องสมุดทุกแห่งมีเว็บไซต์โดยการจัดประชุม  ซึ่ง สพร. มีโครงการรองรับอยู่แล้ว

                2.  มีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกแห่ง

                3.  มีแผนการดำเนินงานด้าน  ICT  (การให้บริการและการจัดกิจกรรม) อย่างชัดเจน

                จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงาน  แผนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ดังนี้

                แผนการดำเนินงาน

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ (พ.ย.52)
  2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผน ICT/ เกณฑ์ / แบบวัดความพึงพอใจ (ธ.ค.52)
  3. แจ้งสำนักงาน กศน. จังหวัด เพื่อแจ้งห้องสมุดประชาชน ทุกแห่ง (ธ.ค.52)

                     (อาจจัดประชุมชี้แจง ผอ.กศน.จังหวัด/  อำเภอ มีเอกสารประกอบการประชุม)

                4.   จัดสรรงบประมาณให้สถาบัน กศน.ภาค เป็นค่าอบรม (ม.ค. 53 )

5.  ติดตามผลการพัฒนาการให้บริการ ด้วย ICT เป็นระยะๆ (ก.พ.-ก.ค.53)

6.  การประเมินความพึงพอใจ

* ห้องสมุดประชาชนมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ICT เป็นระยะ (มี.ค. –

พ.ค.)  หากผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ถึงร้อยละ 80 ให้ห้องสมุดพัฒนาการให้บริการจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

                                * ห้องสมุดประชาชนมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ICT โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่สำนักงาน กศน. กำหนดให้ (มิ.ย. – ก.ค. 53)

7.  ห้องสมุดประชาชนสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ส่ง สำนักงาน กศน. จังหวัด (ส.ค.53)

8.  สำนักงาน กศน. จังหวัด  รวบรวม ส่ง สพร. และ สพร. รวบรวมส่ง ก.พ.ร. (ส.ค. - ก.ย.53)

                แผนการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ ICT ในห้องสมุดประชาชน

1. พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน

                                *ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งมีเว็บไซต์  (เม.ย.53)

2. ยืม-คืน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

                                *ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งใช้โปรแกรมเพื่อการยืม คืน สื่อ (มี.ค.53)

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ICT

                                *มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริการไม่น้อยกว่า 80 ชื่อเรื่อง  (มี.ค.53)

                                *สืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ (มี.ค.53)      

*จัดหาคอมพิวเตอร์บริการในห้องสมุดอย่างน้อย 2 เครื่อง (มี.ค.53)

                              * จัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ ICT อย่างน้อย 5 กิจกรรม (มี.ค. – ก.ค. 53)

                4. การประเมินความพึงพอใจ

* มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ICT เป็นระยะ (มี.ค. – พ.ค.)

                                * มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ICT โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ที่สำนักงาน กศน. กำหนดให้ (มิ.ย. – ก.ค. 53)

                แบบประเมินความพึงพอใจ

                ประเมินความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ  ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

  • เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
  • การยืม คืน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • กิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 320317เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2009 22:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (19)

รับทราบและนำเรียน ผอ. ค่ะ

รับทราบและพร้อมแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบค่ะ

 

กศน.บางปะหันเข้าค่ายวิทย์  12-13 ธันวาคม  52  ณ  ศูนย์วิทย์ค่ะ

รับทราบครับ

กศน.อำเภอบางไทร รับทราบครับ

เรียน ผอ.ครับผม

ขอบคุณท่านมากครับที่นำข้อมูล อันเป็นเป็นประโยชน์ต่อกศน.เรา มาเล่าสู่ฟัง สำนักงานกศน.มีนโยบายดีๆอย่างนี้ กศน.ต้องก้าวหน้าและก้าวหน้าครับ...ชลบุรีคิดถึงท่านอยู่เสมอครับผม

เสนารับทราบ

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมรับ สมศ.

                                    รายงานการจัดกิจกรรม
            วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 กศน.ผักไห่ ได้จัดกิจกรรม
    โครงการรวมพลังสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
       โดยมี ผอ.วีระวัชร์ สุนทรนันท ผอ.กศน.ผักไห่ เป็นประธานเปิดโครงการ

                      

                               ช่วงบ่ายมีการเลียงอาหารกลางวัน        

                                                                                     

รับทราบค่ะ กศน.อำเภอนครหลวง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี