สิ่งที่คาดหวังจากงานห้องปฏิบัติการสหเวช (5)

   บันทึกนี้เป็นบันทึกสุดท้ายของงานในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ 

   บันทึกที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากงานธุรการสหเวชฯ  บันทึกที่ 2 สิ่งที่คาดหวังจากการเงินและพัสดุสหเวชฯ บันทึกที่ 3 สิ่งที่คาดหวังจากงานนโยบายและแผนสหเวชฯ และ บันทึกที่ 4 สิ่งที่คาดหวังจากงานบริการการศึกษาสหเวชฯ)


    งานห้องปฏิบัติการในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มีทั้งหมด 4 หน่วยคือ

 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มีคุณปนัดดา เจิมศรี คุณสุวดี มีมาก และคุณกัลยา อยู่รัศมี เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯ
 • หน่วยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มีคุณอรชร พุ่มเมือง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯ
 • หน่วยห้องปฏิบัติการรังสีเทคนิค มีคุณสุทธิวรรณ มีแท่ง เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯ
 • หน่วยห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด มีคุณธารารัตน์ กิตติตระการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการฯ

  งานนี้โครงสร้างอยู่ในสำนักงานเลขานุการ แต่การกำกับดูแลโดยตรงขึ้นอยู่กับหัวหน้าภาควิชา การลา ไปราชการ ต้องผ่านเลขานุการคณะ

  สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากการให้บริการของงานห้องปฏิบัติการ (ขอนำข้อมูลมาลงเพียงบางส่วนครับ)

 • ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ในชั่วโมงปฏิบัติการของนิสิต พรัอมใช้งาน ตามตารางเรียนและตามวัตถุประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน
 • วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ มีการจัดเก็บ และเบิกจ่าย อย่างเป็นระบบ ไม่เกิดความสูญเปล่า ใช้จ่ายอย่างประหยัด และมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
 • สามารถควบคุมดูแล และให้คำปรึกษาแก่นิสิต ในชั่วโมงปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องต้อง ตามขอบเขตที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
 • สามารถช่วยงานบริการวิชาการแก่ภาควิชา ในโครงการ/กิจกรรม หรือในศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพของคณะฯ ตามขอบเขตที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกำหนด
 • สามารถช่วยงานวิจัยแก่อาจารย์ ในโครงการวิจัยของอาจารย์ ตามที่ภาควิชากำหนด
 • พัฒนางานให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                             ฯลฯ

  หมายเหตุ เป็นตัวอย่างความคาดหวังของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

  ลักษณะงานห้องปฏิบัติการแตกต่างกันไปแต่ละสาขาวิชา แต่วันนี้ผมเห็นการรวมตัว ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางระบบควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพของทั้ง 4 หน่วยของห้องปฏิบัติการ ถ้าทุกคนได้ช่วยกันคิด ช่วยทำเพื่อแบ่งปันความรู้ในการพัฒนางาน เพื่อให้บรรลุหัวปลา "ความคาดหวังของผู้รับบริการในห้องปฏิบัติการ" จะเป็นประโยชน์มากครับ

                                                                                                       บอย
                                                                          ชุมชนสำนักงานเลขานุการ
              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)