สิ่งที่คาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวชฯ (2)

   บันทึกนี้ขอเขียนต่อจากบันทึกที่แล้วครับ สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานธุรการสหเวชฯ

   บันทึกนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวชฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
   4 คน คือ 

 • นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน (คุณรวิศสกุล รุ่งเรือง และคุณกมลพร เซี่ยงว่อง)
 • นักวิชาการพัสดุ 2 คน (คุณดาวรุ่ง จันทร์ เปรม และคุณขวัญเรือน  แดงเรือ)  เป็นสุภาพสตรีทั้งหมด 

     สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานการเงินและพัสดุ ขอนำมาลงเพียงบางส่วนครับ

 • มีระบบรับ-จ่ายเงินของคณะ ที่ถูกต้องตามระเบียบ ตรวจสอบได้ง่าย ไม่ค้าง
 • มีระบบบัญชี ที่รายงานคณะ และมหาวิทยาลัยได้ตรงตามเวลาและถูกต้องตามระเบียบ
 • สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาได้
 • มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย
 • มีระบบการขอซื้อ ขอเบิกวัสดุ และการจ้าง ที่ชัดเจน ผู้รับบริการพึงพอใจ
 • มีมาตรการที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ไม่มีวัสดุค้างสต๊อคมาก วัสดุที่หาซื้อหรืองานจ้าง มีคุณภาพดี
 • มีฐานข้อมูลการเงินและพัสดุ แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
 • พัฒนางานการเงินและพัสดุแต่ละด้านให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                   ฯลฯ

  หมายเหตุ ตัวอย่างที่นำมาลงเป็นความคาดหวังของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

  ตอนนี้ก็ได้ลองให้แต่ละคนช่วยกันคิด พัฒนางานให้มีคุณภาพตามที่ผู้รับบริการคาดหวังครับ

                                                                                                           บอย
                                                                           ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

ญ.เกต
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

 สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานการเงินและพัสดุ

1. หน่วยบัญชี ซึ่งดูแลระบบบัญชี นั้น ขณะนี้คณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการคณะกรรมการควบคุมภายใน คณะสหเวชศาสตร์ เพื่อมีหน้าที่ในการป้องกัน การตรวจสอบ งานด้านการเงินและพัสดุ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคณะสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ จะได้รับการตรวจจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย เป็นประจำทุก 2 ปี

2. หน่วยบัญชี กับ หน่วยพัสดุ นั้น ขณะนี้ งานการเงินและพัสดุ ได้รวบรวมข้อมูลไว้ที่ระบบ Dataonline ของงานการเงินและพัสดุ แต่เนื่องจาก งานการเงินและพัสดุ จัดทำฐานข้อมูลไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 จนถึงปัจจุบัน แต่บุคลากรบางส่วน ยังไม่ทราบ ซึ่งงานการเงินและพัสดุขาดตรงจุดการประชาสัมพันธ์  จึงคิดแนวทางแก้ไขตรงจุดนี้ว่า ในกรณีการเสนอรายงาน จะดำเนินการจัดทำข้อความเล็กๆ บางส่วน ไว้ในการรายงานแต่ละครั้งด้วย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมไว้ใน

................................................................

\10.34.5.11Data-Onlineงานการเงินและพัสดุ 

...............................................................