บันทึกนี้ขอเขียนต่อจากบันทึกที่แล้วครับ สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานธุรการสหเวชฯ

   บันทึกนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวชฯ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
   4 คน คือ 

 • นักวิชาการเงินและบัญชี 2 คน (คุณรวิศสกุล รุ่งเรือง และคุณกมลพร เซี่ยงว่อง)
 • นักวิชาการพัสดุ 2 คน (คุณดาวรุ่ง จันทร์ เปรม และคุณขวัญเรือน  แดงเรือ)  เป็นสุภาพสตรีทั้งหมด 

     สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานการเงินและพัสดุ ขอนำมาลงเพียงบางส่วนครับ

 • มีระบบรับ-จ่ายเงินของคณะ ที่ถูกต้องตามระเบียบ ตรวจสอบได้ง่าย ไม่ค้าง
 • มีระบบบัญชี ที่รายงานคณะ และมหาวิทยาลัยได้ตรงตามเวลาและถูกต้องตามระเบียบ
 • สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวของการผลิตบัณฑิตแต่ละสาขาได้
 • มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ที่สามารถสืบค้นได้ง่าย
 • มีระบบการขอซื้อ ขอเบิกวัสดุ และการจ้าง ที่ชัดเจน ผู้รับบริการพึงพอใจ
 • มีมาตรการที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ไม่มีวัสดุค้างสต๊อคมาก วัสดุที่หาซื้อหรืองานจ้าง มีคุณภาพดี
 • มีฐานข้อมูลการเงินและพัสดุ แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
 • พัฒนางานการเงินและพัสดุแต่ละด้านให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                   ฯลฯ

  หมายเหตุ ตัวอย่างที่นำมาลงเป็นความคาดหวังของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

  ตอนนี้ก็ได้ลองให้แต่ละคนช่วยกันคิด พัฒนางานให้มีคุณภาพตามที่ผู้รับบริการคาดหวังครับ

                                                                                                           บอย
                                                                           ชุมชนสำนักงานเลขานุการ