สิ่งที่คาดหวังจากงานบริการการศึกษาสหเวช (4)

  บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 4 ครับสำหรับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์
  
  บันทึกที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากงานธุรการสหเวชฯ  บันทึกที่ 2  สิ่งที่คาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวชฯ และ บันทึกที่ 3 สิ่งที่คาดหวังจากงานนโยบายและแผนสหเวชฯ)

  งานบริการการศึกษา มีผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 5 คน

 • คุณกาญดา คันศร  รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • คุณลดารัตน์ เดชผล รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • คุณภาวินี  บุตระ รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
 • คุณวราภรณ์ พยัตตพงศ์ รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชากายภาพบำบัด
 • คุณนันทิดา  ทัพเกษม รับผิดชอบงานกิจการนิสิต

  สำหรับงานนี้จะแตกต่างจากงานอื่น ๆ ในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ คือ มีหัวหน่วยวิชาการ คือ คุณกาญดา คันศร เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและประสานงานในหน่วยวิชาการของสำนักงานเลขานุการ

  สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานบริการการศึกษา (ขอนำข้อมูลเพียงบางส่วนมาลงครับ)

 • วางระบบจัดเก็บเอกสารทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาให้มีระเบียบ ค้นง่าย เป็นหมวดหมู่
 • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่อาจารย์ นิสิต ถึงงานทะเบียน งานจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผล ฯลฯ อาจารย์และนิสิตของคณะทราบข้อมูลที่ทันสมัย และทันเวลา
 • นักวิชาการศึกษาสามารถช่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาด้วย
 • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่นิสิต ถึงเรื่องทุนการศึกษา การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ
 • สามารถให้คำอธิบายแก่นิสิต เรื่องการบริหารโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกระเบียบ
 • มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิต แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
 • พัฒนางานให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                    ฯลฯ

  หมายเหตุ ตัวอย่างที่นำมาลงเป็นความคาดหวังของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)


  งานนี้ภาระงานค่อนข้างเยอะที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นงานวิชาการของแต่ละภาควิชา เนื่องจากภาควิชาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขานุการประจำภาควิชา งานนี้มีจุดเด่นคือ มีการทำวิจัยสถาบันด้วย

                                                                                                                   บอย

                                                                                     ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 


   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

นันทิดา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกความคาดหวังที่มีมายังงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิตค่ะ เพราะนั่นยังแสดงว่างานของเรายังมีอะไรดี ๆ ให้คุณคาดหวังว่าจะได้ ว่าจะเป็นตามที่คุณหวัง และความหวังนั้นก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยล่ะค่ะ    (^_^)  ซึ่งความหวังเหล่านั้นก็สามารถทำให้เราทราบว่าควรจะทำอะไรให้กับผู้คนรอบข้างและสังคมที่เราอยู่ได้บ้าง  ขอบคุณค่ะ  ดิฉันจะทำให้เต็มที่ ที่สุด  เลยล่ะค่ะ