บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 4 ครับสำหรับสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์
  
  บันทึกที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากงานธุรการสหเวชฯ  บันทึกที่ 2  สิ่งที่คาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวชฯ และ บันทึกที่ 3 สิ่งที่คาดหวังจากงานนโยบายและแผนสหเวชฯ)

  งานบริการการศึกษา มีผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 5 คน

 • คุณกาญดา คันศร  รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • คุณลดารัตน์ เดชผล รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • คุณภาวินี  บุตระ รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์
 • คุณวราภรณ์ พยัตตพงศ์ รับผิดชอบงานวิชาการของภาควิชากายภาพบำบัด
 • คุณนันทิดา  ทัพเกษม รับผิดชอบงานกิจการนิสิต

  สำหรับงานนี้จะแตกต่างจากงานอื่น ๆ ในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ คือ มีหัวหน่วยวิชาการ คือ คุณกาญดา คันศร เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและประสานงานในหน่วยวิชาการของสำนักงานเลขานุการ

  สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานบริการการศึกษา (ขอนำข้อมูลเพียงบางส่วนมาลงครับ)

 • วางระบบจัดเก็บเอกสารทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชาให้มีระเบียบ ค้นง่าย เป็นหมวดหมู่
 • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่อาจารย์ นิสิต ถึงงานทะเบียน งานจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และการประเมินผล ฯลฯ อาจารย์และนิสิตของคณะทราบข้อมูลที่ทันสมัย และทันเวลา
 • นักวิชาการศึกษาสามารถช่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาด้วย
 • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่นิสิต ถึงเรื่องทุนการศึกษา การขอรับสวัสดิการต่าง ๆ
 • สามารถให้คำอธิบายแก่นิสิต เรื่องการบริหารโครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกระเบียบ
 • มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา และงานกิจการนิสิต แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
 • พัฒนางานให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                    ฯลฯ

  หมายเหตุ ตัวอย่างที่นำมาลงเป็นความคาดหวังของท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)


  งานนี้ภาระงานค่อนข้างเยอะที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นงานวิชาการของแต่ละภาควิชา เนื่องจากภาควิชาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเลขานุการประจำภาควิชา งานนี้มีจุดเด่นคือ มีการทำวิจัยสถาบันด้วย

                                                                                                                   บอย

                                                                                     ชุมชนสำนักงานเลขานุการ