ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

              1.ได้สินค้าและบริการที่ดีกว่า

              2.เพิ่มความได้เปรียบในสังคม

              3.เพิ่มความถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดของข้อมูล

              4.เพิ่มคุณภาพชีวิต และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

                       อ้างอิง : http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html