การประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดระบบและมีกลไกที่ทำให้งานประกันคุณภาพสัมฤทธิผล  มหาวิทยาลัยของเราได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก  สมศ.  เป็นรุ่นแรกของรอบที่  1  เมื่อปีการศึกษา  2545 
และขณะนี้เราได้รับโอกาสที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก  สมศ.  เป็นรุ่นแรกของรอบที่  2  ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549  นี้ มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในและมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก แต่เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรซึ่งเป็นน้องใหม่เข้าร่วมทีมจำนวนมาก ทำให้ไม่รู้ที่มาของการประกันคุณภาพภายในมหาลัยอย่างชัดเจนในฐานะพี่เก่า จึงขอเล่าประสบการณ์และวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพให้น้อง ๆ ฟังดังนี้ค่ะ