สิ่งที่คาดหวังจากงานนโยบายและแผนสหเวช (3)

   บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 3 ที่นำความคาดหวังของผู้รับบริการในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์มาลงครับ 

  บันทึกที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากงานธุรการสหเวช , บันทึกที่ 2 สิ่งที่คาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวช

   งานนโยบายและแผนในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังนี้
 • หน่วยนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสริตา เถาลอย
 • หน่วยบุคคล ผู้รับผิดชอบ คือ คุณนิตยา รอดเครือวัลย์
 • หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณธราดล เทียนหอม และคุณสมภพ อังศุเกษตร
 • หน่วยวิจัย ผู้รับผิดชอบ คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

   
  สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานโยบายและแผน ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ (ขอนำข้อมูลมาลงเพียงบางส่วนครับ)  

 • เชื่อมโยงแผนงบประมาณประจำปี (ในแผนปฏิบัติงานประจำปี) และแผนพัฒนาคณะตามระบบประกันคุณภาพภายใน ( SAR  Part B ) ประมวลในคำรับรองปฏิบัติราชการของคณะฯ
  (กพร.) ได้ โดยติตดามหาค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดได้ครบ และถูกต้อง
 • ติตดามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผน ทั้งด้านการเงิน และด้านผลผลิตได้ครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผนดำเนินงานต่อไปได้
 • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่บุคลากรทุกประเภทถึงระบบสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรของคณะทุกคน ทราบสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างแจ่มชัด
 • มีฐานข้อมูลงานบุคคล แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของคณะได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • พัฒนางานแผน งานประกันคุณภาพ งานบุคคล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                          ฯลฯ
  หมายเหตุ เป็นตัวอย่างความคาดหวังจากท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

  งานนี้ค่อนข้างจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีงานสำคัญหลายงานที่รวมอยู่ในนี้ ขอให้ช่วยกันครับเพื่อคุณภาพของงานโยบายและแผน ตามคำขวัญของงานที่กล่าวว่า "เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนางานอย่างเป็นระบบ"


                                                                                                          บอย
                                                                          ชุมชนสำนักงานเลขานุการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)