GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สิ่งที่คาดหวังจากงานนโยบายและแผนสหเวช (3)

   บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 3 ที่นำความคาดหวังของผู้รับบริการในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์มาลงครับ 

  บันทึกที่ 1 สิ่งที่คาดหวังจากงานธุรการสหเวช , บันทึกที่ 2 สิ่งที่คาดหวังจากงานการเงินและพัสดุสหเวช

   งานนโยบายและแผนในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยย่อย ๆ ดังนี้
  • หน่วยนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสริตา เถาลอย
  • หน่วยบุคคล ผู้รับผิดชอบ คือ คุณนิตยา รอดเครือวัลย์
  • หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณธราดล เทียนหอม และคุณสมภพ อังศุเกษตร
  • หน่วยวิจัย ผู้รับผิดชอบ คุณสิริภัสณ์  ศิระนุภาพ
  • หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ คือ คุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ

     
    สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังจากงานโยบายและแผน ของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ (ขอนำข้อมูลมาลงเพียงบางส่วนครับ)  

  • เชื่อมโยงแผนงบประมาณประจำปี (ในแผนปฏิบัติงานประจำปี) และแผนพัฒนาคณะตามระบบประกันคุณภาพภายใน ( SAR  Part B ) ประมวลในคำรับรองปฏิบัติราชการของคณะฯ
    (กพร.) ได้ โดยติตดามหาค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดได้ครบ และถูกต้อง
  • ติตดามผลการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ตามแผน ทั้งด้านการเงิน และด้านผลผลิตได้ครบถ้วน และสามารถวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผนดำเนินงานต่อไปได้
  • เข้าใจและสามารถให้คำอธิบายแก่บุคลากรทุกประเภทถึงระบบสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรของคณะทุกคน ทราบสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างแจ่มชัด
  • มีฐานข้อมูลงานบุคคล แบบฟอร์มเพื่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งนอกและใน MIS
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายของคณะได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • พัฒนางานแผน งานประกันคุณภาพ งานบุคคล และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์สูงสุดของการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

                                                            ฯลฯ
    หมายเหตุ เป็นตัวอย่างความคาดหวังจากท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)

    งานนี้ค่อนข้างจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีงานสำคัญหลายงานที่รวมอยู่ในนี้ ขอให้ช่วยกันครับเพื่อคุณภาพของงานโยบายและแผน ตามคำขวัญของงานที่กล่าวว่า "เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนางานอย่างเป็นระบบ"


                                                                                                            บอย
                                                                            ชุมชนสำนักงานเลขานุการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31735
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)