KM and LO for Development

 เรียนเชิญ B2B เพื่อเสนอ " ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับทีมงาน คุณ(เอื้อ)อำนวย ในการ F2F ระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ " โดยส่งมาทาง Blog ได้ครับ ทั้ง

 ท่าน KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒

 คุณเอื้อจากหน่วยงานต่างๆ

  ท่านผู้สนใจ

 เจ้าของ Blog ใน GotoKnow หรือ

 ท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมครับ

 JJ นับถอยหลัง "รอความหวัง ข้อเสนอแนะ จากทุกทุก ท่านที่จะช่วยกัน พัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ครับ"

 กราบขอบพระคุณล่วงหน้า "สำหรับ ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ครับ"

JJ