โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายให้คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคล