โรงเรียนปฎิรูปการศึกษา

คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   มีนโยบายให้คณะครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน  โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพเป็นรายบุคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ สพท.ฉช. เขต 1ความเห็น (0)