25-26 พค. 49 มีการบรรยาย"Competency" โดย ดร.ประพนธ์ สุริยวงค์

            ทำอย่างไรให้คนทั่วไปนึกถึงเรา เราต้องมีนวตกรรมใหม่ๆ สร้างสมรรถนะของบุคลากร เวลาสำคัญ ถ้าเราสนุกกับงาน ความคิดสร้างสรรค์เกิด

            คนเราต้องมี ทัศนคติที่ดี (attitude )  วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (personal vision) ที่สำคัญต้องเชื่อว่าเราทำได้ (belief)

learning สำคัญกว่า training

การดึงความสามารถของบุคคลในองค์กร ออกมาพัฒนางานได้ ถือเป็น competency