ในสภาพปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ฯลฯ อย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรทุกคนต้องมีการปรับปรุง  พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเอง  เพื่อให้ทันต่อความเจริญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารใหม่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบครัว  จากที่เคยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ดิ้นรนก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตทำให้ไม่มีเวลาและละเลยต่อการปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่ดีๆ ที่เคยปฏิบัติมาประกอบกับประชากรในชุมชนบางส่วนได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุและรับค่านิยมในการกินอยู่ของชุมชนอื่นเข้ามาแทนที  ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีบางอย่างไม่มีการอนุรักษ์สืบทอด