คิดอยู่คนเดียวว่า...ทำอย่างไรจะให้กองทุนฯพัฒนา

การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ก็คือ การคิดปรับปรุงให้กองทุนสวัสดิการชุมชนให้ดีขึ้น คือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก สมาชิกได้รับสวัสดิการตามที่กำหนดไว้

                ¨ คิดอยู่คนเดียวว่า..

                                             ทำอย่างไรจะให้กองทุนฯ พัฒนา ¨

                                                                .....ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม (คนในชุมชน)

ª การพัฒนากองทุนฯª
             “การพัฒนา” คืออะไร? การพัฒนา คือ การทำให้ดีขึ้น ปรับปรุงให้ดีขึ้น ฉะนั้นการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ก็คือ การคิดปรับปรุงให้กองทุนสวัสดิการชุมชนให้ดีขึ้น คือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก สมาชิกได้รับสวัสดิการตามที่กำหนดไว้
            กองทุนฯ จะพัฒนาได้ และเกิดประโยชน์กับสมาชิกนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ คือ
            ประการที่ 1         คือ        คณะกรรมการดำเนินการ
            ประการที่ 2         คือ        ผู้ร่วมทุน หรือ สมาชิก
            คณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนทุกกองทุนฯ จะต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคนหนึ่งทำหน้าที่ “ประธาน” และอีกหลายคนร่วมเป็น “กรรมการ” โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ แล้วแต่จะตกลงกัน คณะกรรมการทุกคนตกลงกันกำหนดภารกิจ / หน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน และให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบ คนสำคัญในคณะกรรมการเลือกขึ้นมา ก็คือ “ประธานกรรมการ” นั่นเอง ฉะนั้นกองทุนฯ จะพัฒนาไปได้ ช้า – เร็ว อย่างไร บุคคลคนนี้เป็นตัวจักรสำคัญ ฉะนั้นคุณสมบัติของ “ประธานกรรมการ” จะต้องมี คือ
            1.มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการบริหารกองทุนฯ คือ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ เข้าใจหลักการบริหารงาน
            2.มีภาวะผู้นำ มีการศึกษาเรื่องจิตวิทยา เข้าใจความต้องการของคน
            3.มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลในองค์กร
            4.เป็นนักประชาธิปไตย เข้าใจในหลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นคนอื่น มีจิตใจกว้างพอที่จะรับชอบ หรือผลกระทบ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ในองค์กร มีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจเผด็จการ ไม่เอาความคิดเป็นของตนเป็นใหญ่
            5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่สามารถร่วมงานกับทุกคนได้ ไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือก้าวร้าวกับผู้ร่วมงาน พร้อมเข้าใจ และศึกษาปัญหาในงาน สามารถโน้มน้าวให้ทุกคนร่วมแก้ปัญหางานได้
            ผู้ร่วมทุน หรือ สมาชิก ผู้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต้องศึกษาและเข้าใจวัตถุประสงค์
อะไร? อย่างไร? รวมทั้งศึกษาถึงวิธีบริหารจัดการ ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหารจัดการ และความจริงใจในองค์กรว่า เมื่อเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ได้รับผลตอบแทนอย่างไร? หรือไม่? รวมทั้งศึกษาถึงระเบียบแบบแผน และข้อบังคับต่างๆ ว่าเอื้อประโยชน์ได้จริงหรือไม่? และการเป็นสมาชิกที่ดีนั้น ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังครับต่างๆ ของกองทุนฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งพยาพยามเข้าไปมีส่วนร่วมในกองทุนฯ เมื่อจะเกิดผลเสียขึ้นในกองทุนฯ ต้องช่วยกันสกัดกั้น ระงับเหตุต่างๆ เหล่านั้นโดยทันที อีกทั้งคอยสนับสนุนให้กองทุนฯ ได้พัฒนาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
            นอกจากเหตุและปัจจัย 2 ประการ ที่จะทำให้กองทุนฯ พัฒนาไปได้ดี และเกิดประโยชน์แท้จริงกับสมาชิกแล้ว ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนฯ ต้องมีแผนงาน / โครงการต่างๆ ที่จะพัฒนากองทุนฯ และพัฒนาสมาชิกของกองทุนฯ ด้วย รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือจากภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยึดมั่นในปรัชญาขององค์การโดยเคร่งครัด

**************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-maeprikความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยมากครับว่ากรรมการและสมาชิกเป็นปัจจัยสำคัญ
อยากให้ช่วยเล่าสภาพการทำงานของกลุ่มแม่พริกว่า
1)ได้สรรหาหรือเลือกตั้งกรรมการอย่างไร
2)มีวิธีการพัฒนากรรมการให้มีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวไว้อย่างไร
3)กรรมการมีวิธีการในการพัฒนาสมาชิกอย่างไรบ้างครับ