มาตรฐานการบัญชี

kate
ร่างมาตรฐานการบัญชี 2552

ร่างมาตรฐานการบัญชี  (ปรับปรุง 2552)

ของสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อเสนอให้นักบัญชี

แสดงความคิดเห็นก่อนประกาศใช้

  

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) 
         เรื่อง สินค้าคงเหลือ
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง งบกระแสเงินสด
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังงวดที่รายงาน
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง ภาษีเงินได้

       ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สัญญาเช่า
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง รายได้

       ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)  
         เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง กำไรต่อหุ้น

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

       
ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

      ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2552)
         เรื่อง เกษตรกรรม

 

ที่มา  สภาวิชาชีพบัญชี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาตรฐานการบัญชี

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการบัญชี

หมายเลขบันทึก: 315308, เขียน: 22 Nov 2009 @ 16:45 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.31.28.31
เขียนเมื่อ 

สวยงามมาก